202104.26
0

Marka Lisans Sözleşmesi

Marka en basit ifadeyle bir işletmenin mal veya hizmetini diğerinden ayırmaya yarayan işarettir. İşletmeler, markaları sayesinde sattıkları malları ya da sundukları hizmetleri bireyselleştirmekte ve diğer işletmelerinkilerden farklılaştırmaktadır. Marka hakkı mutlak bir hak olup, herkese karşı ileri sürülebilir. Dolayısıyla herkes marka hakkının sağladığı korumaya, bu hakkın çizdiği sınırlara riayet etmeli; markayı ancak sahibinden usulüne uygun aldığı…

202104.10
0

Aile Danışmanlığı ve Aile Danışma Merkezi

4 Eylül 2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmi Gazete’de “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre aile danışmanının vereceği hizmetler, aile danışmanının alacağı eğitim ve aile danışma merkezinin fiziki özellikleri ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Öncelikle cevaplanması gereken soru, aile danışmanı olabilmek için hangi…

201912.27
9

Psikologların Yasal Statüsü Hakkında Bir Değerlendirme

Psikoloji, insanın gözle görülür davranışlarını ve zihninden geçen iç yaşantılarını inceleyen bir bilim dalıdır. Ülkemizde psikoloji bilimini lisans düzeyinde konu edinen iki bölüm bulunmaktadır. Bunlar “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” ve “Psikoloji”dir. Ülkemizde psikologlar, avukatlar ya da doktorların sahip olduğu gibi bir meslek yasasına sahip değildir. Bu sebeple mesleki güvenceleri zayıftır. Psikolog olmayan kimseler de mesleği…

201902.25
0

Maden Hakkı ve Rödövans Sözleşmesi

Anayasamız uyarınca madenler devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Devlet, madenleri kendi tekelinde tutmakla beraber tek taraflı bir idari işlem olan ruhsat usulü ile madenlerin aranması ve işletilmesi yetkisini başka kişilere devretmektedir. Diğer bir deyişle devlet, madenleri genellikle kendisi işletmemekte, başka kişiler eliyle işletmekte ve değerlendirmektedir. Maden Kanunu uyarınca devletin verdiği bu arama ve işletme yetkisi…

201902.04
0

Maden Kanunu Kapsamında Haciz ve İhtiyati Tedbir Uygulamaları

Madencilik faaliyetleri esas olarak 3213 Sayılı Maden Kanunu ile düzenlenmiştir. İlgili kanun kapsamında, maden ruhsatının nasıl edinileceği, madenlerin arama ve işletme dönemlerinin hangi şartlara bağlı olacağı; madenler üzerindeki devlet payı gibi birçok hususun yanı sıra, madencilik faaliyeti kapsamında kullanılan ekipmanların ve işletme hakkının haczi de özel olarak ele alınmıştır. Maden Kanunu kapsamındaki haciz ve ihtiyati…

201810.16
0

Doğum Sonrası Kısmi Süreli Çalışma

2016 yılının Kasım ayında çıkan bir yönetmelik ile doğum yapan kadın işçiler için kısmi süreli çalışma mümkün hale gelmiştir. Doğum yapan kadın işçi vereceği bir dilekçe ile, işverenin bu konuda onay vermesine gerek olmaksızın kısmi süreli çalışma yapabilmektedir. Bu düzenlemeyle tam zamanlı çalışan annelerin çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmesi amaçlanmıştır. Esasen bu düzenlemeden sadece doğum…

201803.06
1

Sigortalılığın Tespiti

Sigortalı olarak bildirilmesi gereken kişilerin kayıtdışı (kaçak) çalışıtırılması ekonomik hayatımızın ve sosyal sigorta sistemimizin en önemli sorunlarından biridir. Sigortasız işçi çalıştıran işverene idari para cezası uygulanmasına rağmen sigortasız işçi çalıştırılmasının önüne geçilememekte ve yapılan araştırmalara göre istihdam edilen kişilerin neredeyse yarısı sigortasız çalıştırılmaktadır. Kanun koyucu sigortasız çalışan işçinin yaşadığı mağduriyetleri gidermek için işçiye yargı yoluna…

201801.26
8

Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi

Kiralanan taşınmazın tahliye edilememesi sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Kira borcunu ifa etmeyen veya kira sözleşmesi sona ermesine rağmen taşınmazı tahliye etmeyen bir kiracı ile karşı karşıya kalan kişi, büyük hak kayıplarına uğramaktadır. Kiralanan taşınmazın tahliye edilmesi için çeşitli imkanlar bulunmaktadır. Taşınmazın bir an önce tahliye edilmesini sağlamak için -olayın özelliklerine göre- bu imkanlardan birine başvurmak…