201902.04
0

Maden Kanunu Kapsamında Haciz ve İhtiyati Tedbir Uygulamaları

Madencilik faaliyetleri esas olarak 3213 Sayılı Maden Kanunu ile düzenlenmiştir. İlgili kanun kapsamında, maden ruhsatının nasıl edinileceği, madenlerin arama ve işletme dönemlerinin hangi şartlara bağlı olacağı; madenler üzerindeki devlet payı gibi birçok hususun yanı sıra, madencilik faaliyeti kapsamında kullanılan ekipmanların ve işletme hakkının haczi de özel olarak ele alınmıştır.


Maden Kanunu kapsamındaki haciz ve ihtiyati tedbir; asıl kanuni düzenlemelerden ayrılarak kendine özgü özellikler içermekte, deyim yerindeyse bu kurumlar Maden Kanunu ile yumuşatılmaktadır.


Bunun sebebi madenciyi değil; maden faaliyetini korumaktır. Çünkü madencilik faaliyeti kamu yararına bir faaliyettir ve kesintiye uğramaması, devamlılık arz etmesi istenmektedir. Madenlerin çıkarılması, işlenmesi, pazarlanması ve ihraç edilmesi; Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır.


Maden Kanunu’nun 40 ve 41. Maddesi Haciz ve İhtiyati Tedbiri konu almaktadır.


İlgili maddelere göre, madenin işletilmesinde gerekli olan kuyular, ocaklar ve galeriler ile makineler, binalar, yer altında ve yer üstünde kullanılan her türlü nakil vasıtaları madenin çıkarılması, temizlenmesi, izabesi gibi cevherin kıymetlendirilmesine yarayan alet ve tesisler ve bir senelik işletme malzemesinin üzerine MÜNFERİDEN haciz veya ihtiyati tedbir konulamaz.


Buradan çıkan sonuç, madenin işletilmesi amacıyla gerekli olan tesisteki vasıtaların üzerine tek tek haciz ve ihtiyati tedbir konulamayacak; ancak işletme hakkı içerisinde yer alan her türlü ekipmana bir bütün halinde haciz veya tedbir uygulanabilecektir.


Bunun yanı sıra haciz veya ihtiyati tedbir hallerinde alacaklı veya icra dairesince madenin faaliyeti durdurulamayacağı gibi bu faaliyete müdahale de edilemez.


Başka bir deyişle, maden tesisinde bulunan ve madenin işlemesi amacına yönelik her türlü vasıta üzerine tek tek haciz veya ihtiyati tedbir uygulanamayacağı gibi, bunların tümüne haciz veya ihtiyati tedbir uygulanması durumundaysa maden faaliyetlerini durduracak bir işlem yapılamayacaktır.